Carnavalsvereniging De Leertrekkers

Onze vereniging

De naam Leertrekkers is afgeleid van de uutdrukking "van leer trekke". "Leer" het hierin de betekenis van leren wapenschede: Dus 't wape trekke, zich gereedmake um te vechte. In Stökkum betekent leer ook nog ladder en dat is 't symbool van de plaatselukke carnavalsvereniging gewodde.

De carnavalsvereniging is opgericht op Vri-jdag 27 Oktober 1967.  ’T Was Bertus Loeters (Bat Loet), de ni-je exploitant en latere eigenaar van 't Klaphek, dén rondliep met 't plan um 'n carnavalsaovend te organisere in zien zaal. In die tied rippeteerde 't Stökkumse tamboerkorps ook in zaal 't Klaphek. Loeters legde zien plan veur aan de tamboers en beloafde hun dat, as zi-j veur 'n prins en bi-jbeheurdende Raod van 11 zolle zörge, zi-j met de te holde carnavalsaovende gratis op reakening van de zaalholder mochte drinke. Dat liete de tamboers zich gin twee keer zegge. De köp wedde bi-j mekaar gestoake en 'n Raod van Elf was geformeerd. Uut de tamboers wed ook 'n eerste Stökkumse prins gekoaze:  Prins Albert I (Bart Schenning.)

De jaorlukse activiteite van de Leertrekkers bestaon uut ‘n Pronkzitting in Jannewarie (Prissentatie ni-je Prins) en ’n pronkzitting in November (Aftrea-je prins.) Ook is d’r in Jannewarie ’n Jeugdpronkzitting. Tijdens de carnavalsdage wodde d’r bezuuke gebrach aan schole, vereniginge, buurte en straote,  zieke en bejaarde en  oldste- en jongste inwoner en vinde d’r bi-j zaal De Pluum carnavalsaovende plaats. ’N wéék veur de carnaval is d’r op zaoterdagaovend ’n groot bal onder de naam: “Wi-j beginne vas” en wödt d’r ook ’n mooie carnavalskrant verspreid onder de naam: “De Vasteleer.” De carnaval wödt op Carnavalszondag traditioneel geôpend met ’n carnavalsmis in de St. Suitbertuskerk. De jaorlukse Prinsverkiezing het plaats tijdens de algemene lee-jevergadering in November / Dizzember en wöd afgesloate met 't traditionele bodje snert. Um ’t jaor vindt d’r in de zommer ’n groot zommercarnaval plaats.   

De vereniging telt ca. 375 lee-je. Ivm beperkte ruumte tijdens de pronkzittinge in ’t Gildehuus is d’r ‘n  wachtliest. (Persone vanaf 12 jaor die op dizze wachtliest gezet wille wodde kunne zich opgeave bi-j ’t sikkretariaat of zich aanmelde via dizze sait.) ’T lidmaatschap kos € 10,- per jaor. 

Ut bestuur

Ut bestuur van carnavalsvereniging De Leertrekkers besteet op dit moment uut 7 persone.  ‘T bestuur vergadert gemiddeld 11 x per jaor. ‘T allereerste bestuur van de Leertrekkers bestond uut veurzitter Anton Welling, sikkretaris Johan Kuster en Penningmeester Marinus Ebbing. De zittingstermijn van un bestuurslid is 3 jaor.

De Raod van Elf

De Raod van Elf het as taak um same met de Prins en zien hofholding 't feest te make met de carnavalsdage en pronkzittinge. Ook vervult dizze club tal van take achter de scherme van de vereniging zoas de zaalversiering met de pronkzittinge en ut inrichte van de Party-truck. De Raod van Elf het ook 'n grote club ereleden. Zi-j hemme tenminste elf jaor in de raod gezeate en valle now in as een lid van de huidige raod adjudant is of um andere redene niet bi-j un officiële gelegenheid kan zun. De raod geet same met de erelede ook elke twee jaor 'n weekend weg en elk jaor organisere zi-j un kegelaovond en un fietstoch.

De Technische Dienst

De Technische Dienst (TD) van De Leertrekkers is verantwoordeluk veur vri-jwel alle onderdelen waor techniek bi-j kump kieke. Zowel tijdens de carnaval as met de pronkzittingen en bi-j ‘t Zommercarnaval bun zi-j betrokke.
Hoogtepunt veur de TD is elk jaor weer ‘t verzörge van ‘t Podium veur de prissentatie. Niet alleen Kumpinodde kan dan eur kunste vertone, maor ook de TD mag zich dan telkes weer uutléve. De TD kent inmiddels ook zes ere-lee-je: Mannie Derksen, Hennie Krauts,  Jan Menting. Teun Koster, Guus Menting en Hans Heering

De Regie-commissie

De Regie-commissie van De Leertrekkers het as taak um tijdens De Pronkzittingen ‘n aantrekkeluk programma neer te zette, kontakten te holde met de minse die optrea-je en dizze ook begeleide. Verder holle zi-j nauw kontak met de TD en met de minse van geluud en Licht.

de Vasteleer

Elk jaor (sinds 1981) wöd d’r in Stökkum ‘n wéék veur carnaval ‘n carnavalskrant deur De Leertrekkers verspreid. Hierin staon ‘n hoop komische verhale en prachtige foto’s. De carnavalskrant het as doel um iedereen in Stökkum “warm” te make veur ‘t carnaval en is teves ‘n groot inkomstebron veur de vereniging deur de sponsoring van meer as 100 adverteerders.

Alaaf Hosanna

Dizze commissie is speciaal in ut leave geroepe um de carnavalsmis vorm te geave. Alaaf Hosanna bedenk ieder jaor un thema veur de carnavalsmis op zondagmarge tijdes de Carnaval. Zi-j zoeken hier de passende tekste en liederen bi-j en make een speciaal buukske veur dizze dienst.

De commissie Prinsbegeleiding

De commissie Prinsbegeleiding het as taak um ut reile en zeile met de Prins en zien hofholding in goeie bane te leide. Zi-j zörge d'r veur dat de Prins wödt aangezoch, de hofholding compleet wod gemaak en dat dizze minse wette wat ze te wachte steet met de pronkzittinge en tijdes de carnavalsdage. Zi-j holde kontak met de President, de Prins en zien hofholding en de Regie. Verder is d'r un directe lijn met ut bestuur.

De senatoren

De senatoren zun de old bestuurslee-je van De Leertrekkers. Zi-j hemme minimaal de helf van 11 jaor in ut bestuur gezeate en komme now een keer per jaor bi-j mekaar veur un heavig feest. Uuteraad drage zi-j de carnaval in Stökkum un warm hart toe en zun altied van de parti-j met de pronkzittinge en carnavalsdage.

De olde Joekels

De Olde joekels zun de old prinse van de Leertrekkers.

CarnavalsComissie

Ut belangrijkste van de Carnavalsvereniging de Leertrekkers zun natuurluk de carnavalsdage. Elk jaor weer zun we op zoek naor ni-je ideeje um de carnaval in Stökkum te blieve verni-je. Zo hemme we de afgelope jaore de Party-Truck gelanceerd en organiseren we un weak veur de carnaval 'Wi-j beginne vas' umdawwe ech niet langer könne wachten op dit mooie feest!

SPS
SPS steet veur Stichting Promotie Stokkum en is de organisator van ut Zommercarnaval in samenwarking met de Leertrekkers. Zi-j contracteren de bands en artieste en zörge elke twee jaor veur un heavig feest in de zommer.